Ordningsregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.

§1 Allmän aktsamhet
Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för drift, underhåll och reparationer betalas av oss alla gemensamt.

Upptäcker du skador på gemensamma utrymmen ska dessa felanmälas till styrelsen (brfherden5@gmail.com). Vid akuta fel kontaktas jouren på telefonnummer
08-657 64 50. Kontaktuppgifter för felanmälan finns alltid uppsatta i trappuppgången, samt på föreningens hemsida www.herden5.se.

§2. Frid nattetid
Normalt skall “frid råda” både inomhus och på gården mellan 22:00 -07:00. Under helger gäller 22:00-09:00. Om ni har planerat att ha fest bör grannarna informeras innan festen. Om ni har egen tvättmaskin och torktumlare så undvik att använda dem nattetid.

§3. Rökförbud
Det råder rökförbud i trappa, hiss, källare och vädringsbalkonger. I många fall sitter lägenheternas luftintag i köket, vilket kan vara i direkt anslutning till vädringsbalkongerna.

§4. Fritt utrymme i trappor och källare
Det är strängeligen förbjudet att ställa personlig egendom utanför anvisat område. Både port, trappuppgång och källargångar måste hållas rena och framkomliga. Börjar det brinna är trappan er väg ut.
Av trivselskäl är det varken tillåtet att ställa ut sina hushållsopor i trappen eller kasta skräp i trapphuset.

§5. Soprum och grovsoprum
Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs, och att endast hushållsopor slängs i kärlen i de vanliga soprummen. Notera att flaskor ej får lämnas i soprummen.
För källsortering hänvisar vi till återvinningsstationen vid Igeldamsgatan/Fleminggatan 115.

Föreningen har ett grovsoprum för större sopor som töms varje vecka.Försök i största möjliga mån komprimera det du slänger eftersom vi betalar per volym. Extra tömningar av grovsoprum är mycket dyrt, och sopgubbarna kan neka att ta med skräp som står på golv utanför kärlen.

Det är inte tillåtet att slänga:

 • Vitvaror som kyl, frys, spis, diskmaskiner osv
 • Stora möbler som soffor, sängar, matbord,
 • Lösningsmedel, kemikalier eller frätande ämnen (thinner, ammoniak, råttgift)
 • Byggavfall, plankor, köksinredning, garderober
 • Målarfärg, målarfärgsburkar, kemikalier
 • Julgranar

Lämna detta på närmaste återvinningscentral (Bromma, Linta Gårdsväg 16, tel: 08-508 465 40)
http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=08e39319d81d4aba919f122c81599b25

§6. Förändringar och renoveringar i lägenheten
När det gäller väsentliga förändringar i din bostad måste man få styrelsens godkännande. Är du osäker på vad som räknas som väsentlig förändring, kontakta styrelsen.
Behöver du borra, spika eller utföra annat arbete som kan vara störande måste det utföras med hänsyn till övriga boende, tänk på att inte börja för tidigt på morgonen eller för sent på kvällen. Borrning är endast tillåten på följande tider: Måndag – Fredag kl 08.00 – 21.00, Lördag och Söndag kl 10.00 – 20.00. Glöm inte att informera dina närmaste grannar vid en omfattande renovering.
Ska tvätt- eller diskmaskin installeras, måste en fackman göra detta.

§7. Uthyrning i andra hand
Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran
om samtycke ska vara skriftlig, med aktuell tidsperiod för uthyrningen, information om hyresgästen samt kontaktuppgifter både till hyresgästen och till bostadsrättshavaren.
Skicka kopia på andrahandskontrakt till styrelsen via mail brfherden5@gmail.com, eller lämna i föreningens postlåda på Fleminggatan 109.

Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen
avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för hyresgäst i andrahand avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har en särskild blankett för detta.

§8. Balkonger
Det är ej tillåtet att grilla från sin balkong med undantag av el-grill, och det är heller inte tillåtet att skaka mattor från balkongen.
Om du har en blomlåda på balkongräcket så får denna inte vara monterad på ett sätt att det finns olycksrisk om den faller ner. Antingen måste den sitta på insidan eller vara fastmonterad i räcket.

§9. Gemensamma utgifter
Utgifter för värme, vatten och el för gemensamma utrymmen betalas av alla oss bostadsrättsinnehavare gemensamt.

Fjärrvärme är en av de största utgiftsposterna för föreningen. Stäng vädringsbalkonger och fönster i trapphus vintertid. Sänk gärna värmen om ni åker bort.
Iaktta även sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar.

§10. Portar
Se till att porten stängs ordentligt efter dig. Om du märker att porten inte går igen ordentligt så felanmäl den enligt punkt §1 ovan.
Polisanmäl olovligt intrång och skadegörelse.

§11. Projekt Huskurage
I vår förening eftersträvar vi en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro eller misstanke om våld. Läs mer om projekt huskurage här.

  Misstänker du att en granne utsätts för våld?

 • Ring på hos grannen för att höra efter hur allt är
 • Vid behov: ta hjälp av annan granne eller vald styrelseledamot för stöd och hjälp
 • Ring polisen (kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla)